बीउ उत्पादन तथा व्यवस्थापन तालिम कार्यक्रमका सहभागीहरुको सामुहिक फोटो

Photo: 

Show in Slideshow: