Notice

बीउ नमूना परीक्षणको आधारमा धानको बीउको श्रोत र परिमाण (आ.व.०७७/७८) Tuesday, May 18, 2021
बीउ उत्पादन परिमाणका आधारमा नगद अनुदान कार्यक्रम २०७७ को लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Friday, October 16, 2020
खडा बाली खेत निरीक्षणको प्रतिवेदन Monday, July 27, 2020
खडा बाली खेत निरीक्षणको लागि पूर्व जानकारी फारम भर्ने Monday, July 27, 2020
२०७६/७७ मा गण्डकी क्षेत्रमा रहेको धान बालीको उन्नत स्तरका बीउ उत्पादकको सम्पर्क विवरण Saturday, May 2, 2020
दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना Thursday, December 5, 2019
बीउ उत्पादनको आधार नगद (प्रोत्साहन) अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन Thursday, November 28, 2019
बीउ उत्पादनको आधार नगद (प्रोत्साहन) अनुदान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना Thursday, November 28, 2019
बीउ बिजनको रुम च्याम्बर तथा गार्ड रुम च्याम्बर मर्मत सम्भार सम्बन्धी दरभाउपत्र आवहान Sunday, November 24, 2019
सूँचीकृत भएका र सूँचीबाट हटाईएका बालीका जातहरु Sunday, October 20, 2019

Pages