सूचना

गण्डकी प्रदेशवाट २०७८ मा दर्ता भएका धान बालीका रैथाने जातहरू Thursday, February 24, 2022
प्रयोगशालाबाट परिक्षण भएका मकै, काँक्रो, बोडी तथा सिमीको बीउको विवरण, उत्पादन वर्ष २०७७-७८ Sunday, February 6, 2022
मूल/श्रोत बीउ उत्पादनको अनुमती पत्रको लागि निवेदनको ढाँचा Sunday, January 30, 2022
निजी तथा गैर सरकारी स्तरमा मूल बीउ उत्पादनको अनुमती पत्र लिन चाहिने आवश्यक कागजहरु Sunday, January 30, 2022
Information about Seed Source Offices of NARC Sunday, January 30, 2022
गण्डकी प्रदेशको लागि मकैको मूल बीउको उपलब्धता र श्रोतको विवरण २०७८.७९ Sunday, January 30, 2022
बीउ बिजनमा संकेतपत्र व्यवस्थापन तालिम अर्नाकोट, बागलुङ्ग Tuesday, January 25, 2022
प्रदेशस्तरिय वासलात गोष्ठी 2078 पौष 09 गते Sunday, January 9, 2022
सुचिकृत बालीका जातहरू र सुचिबाट हटाईएका जातहरू Sunday, January 9, 2022
बीउ नमूना संक्लन गर्दै Wednesday, January 5, 2022

Pages