अमेरिकन फौजी कीराको प्रकोप र यसको निदान सम्बन्धी जानकारी