pre_information_form seed-test-report-search licensed_institutions_icon

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
करारमा कृषि प्राविधिक नियुक्तिको लागि सम्पर्कमा आउने सम्बन्धी सूचना 2080-06-24 Closed !!!
करारमा कृषि प्राविधिक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना 2080-06-24 Closed !!!
बीउ बिजन व्यवसायी अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागी आवश्यक बीउ उत्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 3 दिने आधारभुत तालिममा सहभागी हुनको लागी आवेदन फारम 2079-11-10 Closed !!!
गण्डकी प्रदेशवाट २०७८ मा दर्ता भएका धान बालीका रैथाने जातहरू 2078-11-12 Continuous
प्रयोगशालाबाट परिक्षण भएका मकै, काँक्रो, बोडी तथा सिमीको बीउको विवरण, उत्पादन वर्ष २०७७-७८ 2078-10-23 Closed !!!

प्रकाशनहरु

गण्डकी प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०८०
फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०८०
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७
बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९
बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, 2078
आलुबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
गहुँबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
धानबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका आ.व. 2079।080
बीउ विजन वासलात तयारी गोष्ठीमा बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट गरिएको प्रस्तुती
बीउ बिजन वासलत तयारी गोष्ठिमा बीउ विजन प्रयोगशालाबाट गरिएको प्रस्तुती
नेपालमा हालसम्म उन्मोचन र दर्ता भएका प्रक्रियाबाट सूचित भएका 84 बालीका 728 जातहरू, 2080-1-18
प्रादेशिक कृषि डायरी, 2081.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८१
स्वतःप्रकाशन आ.व. 2080।081 तृतिय त्रैमासिक
स्वतःप्रकाशन आ.व. 2080।081 द्धितिय त्रैमासिक
स्वतः प्रकाशन आ.व.२०८०/०८१ प्रथम त्रैमासिक

शाखाहरु

प्राविधिक शाखा

  • परिक्षणका लागि प्राप्त वीउ विजनको रजिष्टर गरि रेकर्ड राख्ने
  • वीउको खडाबाली निरीक्षणको लगत राख्ने
  • वीउ प्रमाणिकरण कार्यका लागि नमुना संकलन भण्डारण एव प्रशोधन कक्ष निरीक्षण गर्ने

आर्थिक प्रसाशन शाखा

  • कार्यालयको विनियोजन राजश्व तथा धरौटीको लेखा राख्ने
  • मासिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने
  • कार्यालयका कर्मचारीहरुको दैनिक प्रसाशिनक व्यवस्थापन गर्ने
  • कार्यालयको जिन्सी सामाग्री व्यवस्थापन गर्ने