रैथाने बालीको बीउ उत्पादकहरूसंग रैथाने बालीको बीउ दर्ता र गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्कृया कार्यक्रम
बीउ बाली खेत निरीक्षण स्याङ्गजा
बीउ बाली खेत निरीक्षण, नवलपरासी (ब.सु.पू.)
बीउ बाली खेत निरीक्षण पर्वत, बिहादी गा.पा.
बीउ बाली खेत निरीक्षण पर्वत, पाङ्ग
बीउ वासलात तयारी गोष्ठी
बीउ वासलात तयारी गोष्ठी
बीउ वासलात तयारी गोष्ठी
श्री लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
श्री हराभरा सामाजिक उघमि महिला सहकारी संस्था, पर्वत
श्री नमूना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
श्री लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
बीउ बिजन प्रयोगशाला
ट्यागिंग गरिएका बिउहरु
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला