क्र.स. नाम पद मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 अमृत रेग्मी बाली बिकास अधिकृत 9841081030
2 रत्न मणि ढकाल अधिकृत छैठौं (प्रा.) ९८४१०८७७०३
3 लु कुमारी ढकाल सहायकस्तर पाँचौं ९८४६५२४२४७
4 पुष्पा गौतम बरिष्ठ लेखा सहायक ९८४६१९२५०६
5 मनजीत राना प्राविधिक सहायक 9856013105
6 बिशु थापा मगर हलुका सवारी चालक ९८६१९६८५७१
7 सुवास चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८४६४०६४७८
8 तिहारी थारू कार्यालय सहयोगी ९८४८१5१९२२