Total: 25 Records
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
करारमा कृषि प्राविधिक नियुक्तिको लागि सम्पर्कमा आउने सम्बन्धी सूचना 2080-06-24 Closed !!!
करारमा कृषि प्राविधिक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना 2080-06-24 Closed !!!
बीउ बिजन व्यवसायी अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागी आवश्यक बीउ उत्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 3 दिने आधारभुत तालिममा सहभागी हुनको लागी आवेदन फारम 2079-11-10 Closed !!!
गण्डकी प्रदेशवाट २०७८ मा दर्ता भएका धान बालीका रैथाने जातहरू 2078-11-12 Continuous
प्रयोगशालाबाट परिक्षण भएका मकै, काँक्रो, बोडी तथा सिमीको बीउको विवरण, उत्पादन वर्ष २०७७-७८ 2078-10-23 Closed !!!
मूल/श्रोत बीउ उत्पादनको अनुमती पत्रको लागि निवेदनको ढाँचा 2078-10-16 Continuous
निजी तथा गैर सरकारी स्तरमा मूल बीउ उत्पादनको अनुमती पत्र लिन चाहिने आवश्यक कागजहरु 2078-10-16 Continuous
Information about Seed Source Offices of NARC 2078-10-16 Continuous
गण्डकी प्रदेशको लागि मकैको मूल बीउको उपलब्धता र श्रोतको विवरण २०७८.७९ 2078-10-16 Continuous
बीउ बिजनमा संकेतपत्र व्यवस्थापन तालिम अर्नाकोट, बागलुङ्ग 2078-09-11 Closed !!!
प्रदेशस्तरिय वासलात गोष्ठी 2078 पौष 09 गते 2078-09-25 Closed !!!
सुचिकृत बालीका जातहरू र सुचिबाट हटाईएका जातहरू 2078-09-25 Closed !!!
बीउ नमूना संक्लन गर्दै 2078-09-21 Closed !!!
प्रदेशस्तरी वासलात गोष्ठी 2078-09-14 Closed !!!
बीउ नमूना परीक्षणको आधारमा धानको बीउको श्रोत र परिमाण (आ.व.०७७/७८) 2078-02-04 Closed !!!
बीउ उत्पादन परिमाणका आधारमा नगद अनुदान कार्यक्रम २०७७ को लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2077-06-30 Closed !!!
खडा बाली खेत निरीक्षणको प्रतिवेदन 2077-04-12 Closed !!!
खडा बाली खेत निरीक्षणको लागि पूर्व जानकारी फारम भर्ने 2077-04-12 Closed !!!
२०७६/७७ मा गण्डकी क्षेत्रमा रहेको धान बालीको उन्नत स्तरका बीउ उत्पादकको सम्पर्क विवरण 2077-01-20 Closed !!!
दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना 2076-08-19 Closed !!!
बीउ उत्पादनको आधार नगद (प्रोत्साहन) अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन 2076-08-12 Closed !!!
बीउ उत्पादनको आधार नगद (प्रोत्साहन) अनुदान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना 2076-08-12 Closed !!!
बीउ बिजनको रुम च्याम्बर तथा गार्ड रुम च्याम्बर मर्मत सम्भार सम्बन्धी दरभाउपत्र आवहान 2076-07-24 Closed !!!
सूँचीकृत भएका र सूँचीबाट हटाईएका बालीका जातहरु 2076-07-03 Closed !!!
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आह्वान गरेको सुचना 2076-05-05 Closed !!!