वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका आ.व. 2079।080
बीउ विजन वासलात तयारी गोष्ठीमा बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट गरिएको प्रस्तुती
बीउ बिजन वासलत तयारी गोष्ठिमा बीउ विजन प्रयोगशालाबाट गरिएको प्रस्तुती
गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चबर्षिय योजना २०७६/७७-२०८०/८१
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका ०७६।७७
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका ०७६।७७