बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७
बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९
गण्डकी प्रदेशमा बीउ उत्पादन हुने विभिन्न बालीका जातहरूको जातीय विशेषताहरू
बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, 2078
बीउ विजन वासलात तयारी गोष्ठीमा बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट गरिएको प्रस्तुती
बीउ बिजन वासलत तयारी गोष्ठिमा बीउ विजन प्रयोगशालाबाट गरिएको प्रस्तुती
आलुबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
गहुँबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
धानबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
मकै बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चबर्षिय योजना २०७६/७७-२०८०/८१
बीउ उत्पादनको परिमाणका आधारमा नगद अनुदान कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका ०७६।७७
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका ०७६।७७
बीउ बिजन व्यवसायी दर्ता एवम् अनुगमन निर्देशिका, २०७३
बीउ बिजनको अनुमोदन, उन्मोचन र दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
नीजि क्षेत्रमा बीउ बिजन उत्पादन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३
बीउ बिजन प्रमाणिकरण निर्देशिका, २०७४
बीउ बिजन ऐन, २०४५
बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
बीउ बिजनको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३
बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच (सन् २०१३ – २०२५)
राष्टिय बीउ बिजन नीति २०५६
बीउ बिजन नियमावली, २०६९