बीउ बिजन प्रयोगशाला
प्रादेशिक बिउ वासलात छलफल
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
साँवा मंसुली सव-१
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
मकै बारी निरीक्षण
धानको मूल र प्रमाणितस्तरको बीउमा ट्यागिङ्ग
एग्रोभेटको अनुगमन
संकेतपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धि क्षमता अभिबृद्धि स्ताथलगत तालिम